Algemene Voorwaarden Verhuurfun.nl/SpringkussenSneekAlgemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verhuurfun.nl, hierna te noemen: “Verhuurder”, en een Wederpartij, hierna te noemen “Huurder” waarop Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De gehuurde artikelen zullen worden aangeduid als “gehuurde”.

 
Reserveren:

2.1 Dit kan zowel telefonisch, per mail of via het contactformulier. Deze verhuur is pas definitief wanneer er door ons een bevestigingsmail is verstuurd.

 
Ophalen:

3.1 De Huurder dient zelf het gehuurde bij de Verhuurder op te halen en aan het einde van de huurperiode alles bij de Verhuurder op tijd weer schoon, droog en in goede staat te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen, dat de Verhuurder zich met het brengen en/of ophalen van het gehuurde zal belasten. Bezorgen: je zorgt voor een stroompunt; vlakke, schone en goed bereikbare plaats - geen gesjouw. Wanneer het gehuurde wordt opgehaald door medewerkers van Verhuurfun/SpringkussenSneek dient het schoon, droog en in goede staat te worden ingeleverd. Wanneer de medewerkers van Verhuurfun/SpringkussenSneek het springkussen in opgeblazen staat zullen afbreken dient het in ieder geval schoon en in goede staat klaar te staan; het kan dan ook zijn dat er tijdens de ophaaldag wordt bepaald dat de ophaaltijd eerder zal zijn ivm aankomende regen. Restitutie van het verhuurbedrag wordt dan niet gegeven - het springkussen wordt immers dan ook niet gebruikt.

3.2 Naast de huurprijs is de Huurder aan de Verhuurder een vooraf afgesproken waarborgsom verschuldigd, eveneens voor de aanvang van de huurperiode te voldoen. Indien geen schade en/of gebreken aan het gehuurde is geconstateerd en indien de Huurder ook aan overige verplichtingen heeft voldaan, zal de waarborgsom aan het einde van de huurperiode contant aan de Huurder worden terug gegeven.

3.3 Bij het ophalen of brengen van het gehuurde zullen de kosten voor het huren en de borg contant door de Huurder aan de Verhuurder betaald moeten worden.

3.4 Het gehuurde dient door de Huurder bij de Verhuurder worden opgehaald en na afloop op de afgesproken inleverdatum/-tijd worden teruggebracht, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

3.5 In geval van niet of laattijdige levering zal de Huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de Verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de Verhuurder bekend te worden gemaakt.

 
Retourneren:

4.1 Het gehuurde dient in de originele staat (staat bij aanvang huur), en op overeengekomen inleverdatum en tijd, bij de Verhuurder teruggebracht te worden.

4.2 De Huurder is verantwoordelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde, ten eerste verrekent met de door de Huurder betaalde borg. Indien dit niet toereikend is zal het overgebleven bedrag door de Huurder aan de Verhuurder betaald moeten worden.

4.3 Indien het gehuurde later dan van te voren is overeengekomen wordt teruggebracht zal een nieuwe dag aan huur betaald moeten worden, overeenkomstig met het aantal dagen dat het gehuurde te laat wordt teruggebracht tegen het dan geldende tarief.

4.4 Indien het gehuurde niet wordt geretourneerd (ook bij diefstal) zal de Huurder de kosten ter vervanging van het gehuurde aan de Verhuurder moeten betalen.

4.5 Indien het gehuurde niet schoon en droog wordt terugbezorgd zal de Huurder € 50 (vijftig) moeten betalen aan de Verhuurder voor het schoonmaken en/of drogen van het gehuurde.

4.6 Indien op een later tijdstip, in ieder geval voor het opnieuw verhuren van het gehuurde, schade wordt ontdekt, zal dit als nog d.m.v. een factuur door de Huurder moeten worden betaald.

 
Gebruik:

5.1 Het is niet toegestaan om met schoeisel of (scherpe) sieraden het het gehuurde te betreden.

5.2 Het is niet toegestaan etenswaren (eten/drinken) te nuttigen op of in de nabije omgeving van het gehuurde. Als dit toch gebeurd zullen de daar eventueel uit voorkomende schoonmaakkosten voor rekening van de Huurder zijn. Uitgezonderd hiervan zijn de artikelen die direct met etenswaren te maken hebben.

5.3 Onze verhuur artikelen zijn niet waterdicht. Deze kunnen dus niet bij nat weer / in de regen gebruikt worden. De Huurder dient zorg te dragen dat het gehuurde en bijhorende artikelen droog worden gehouden.

5.4 Het gehuurde dient op een vlakke ondergrond en rechtopstaand gebruikt te worden.

5.5 Het gehuurde dient alleen gebruikt te worden onder begeleiding van een volwassene.

5.6 De bij het verhuurde behorende handleidingen dienen voor gebruik te worden doorgelezen en er dient naar gehandeld te worden.

5.7 Indien het weer het niet toestaat het gehuurde op een normale en veilige manier te gebruiken dient de Huurder het gehuurde en bijhorende artikelen in veiligheid te brengen.

5.8 Het gebruik van onze artikelen geschied op eigen risico.

5.9 Het is verboden het gehuurde verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

5.10 De Huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. De Huurder zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het gehuurde en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij aanname van het gehuurde erkent de Huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

5.11 Plaats het gehuurde waar de gebruiker op kan klauteren op een zachte ondergrond, om kans op letsel tijdens het gebruik van het gehuurde te verkleinen.

5.12 Mocht er iets kapotgaan zodat het gehuurde niet meer gebruikt kan worden, moet dit gelijk gemeld worden aan de Verhuuurder, zodat deze in staat is om een vervanging aan te bieden, mits mogelijk. Bij melding bij inlevering/ophalen wordt er geen restitutie gegeven.

 
Aansprakelijkheid:

6.1 De Huurder kan de Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor geleden schade of persoonlijk letsel door het gebruik van het gehuurde.

6.2 De aansprakelijkheid van Verhuurder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

6.4 Voor schade die de Huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van het gehuurde veroorzaakt is de Verhuurder niet aansprakelijk.

6.5 Mocht er schade optreden dient dit gelijk gemeld te worden aan de Verhuurder, uiterlijk voor het inleveren van het gehuurde.

6.6 Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Offertes en aanbiedingen:

7.1 Alle genoemde prijzen anders dan op de factuur of bevestigingsmail zijn vrijblijvend en ter indicatie.

7.2 Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 
Betaling en incassokosten:

8.1 Betaling dient steeds te geschieden contant bij aanvang van huurperiode of ingeval van een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verhuurder aangegeven.

8.2 Indien de Huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim. De Huurder is alsdan een rente verschuldigd van 4% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Minimaal is een bedrag van € 25 verschuldigd aan Verhuurder.

8.3 De Huurder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verhuurder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4 Indien de Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Verhuurder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Huurder worden verhaald. De Huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 
Eigendomsvoorbehoud:

9.1 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van de Verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.